رسالت و اهداف

1. کمک به ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی افراد جامعه

2. توسعه اقدامات پيشگيري از معلوليت هاي جسمي و رواني

3. آموزش آمادگی برای کمکهای اولیه در سوانح و بلایا

4. توسعه و ترویج بهداشت حرفه و محیط

5. توسعه عمليات بهداشت فردی و اجتماعی و طب پیشگیری

6. توسعه فعاليت هاي ورزشی صحیح و تقویت آمادگی جسمانی

7. ارتقاء كيفيت تغذيه اي مادران باردار و زنان شيرده

8. كنترل رشد و سلامت كودكان و سلامت سالخوردگان